MenüMobil - Centrale Autriche

Food Service Systems GmbH

Dr. Gustav-Markt-Weg 18
A-6401 Inzing / Tirol
Tél: +43 5238 88661
Fax: +43 5238 88778
E-Mail: office@menu-mobil.com
Web: www.menu-mobil.com

Karl Schmidlechner - Menü Mobil

Karl Schmidlechner
Conseiller en système
Mobil A: +43 676 88669500

ks@menu-mobil.com

Responsabilité
AT: Tirol + Vorarlberg
DE: Code postal: 70-73, 75, 78-82, 85-93

Zuständigkeitsbereich Österreich
Zuständigkeitsbereich Deutschland

Christian Mayer - Menü Mobil

Christian Mayer
Conseiller en système

Mobil A: +43 676 88669200

cm@menu-mobil.com

Responsabilité
AT: Salzburg, Ober- & Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark, Kärnten
DE: Code postal: 83, 84, 94

Zuständigkeitsbereich Österreich
Zuständigkeitsbereich Deutschland

Ing. Samuel Turányi – Menü Mobil

Ing. Samuel Turányi, M.A.
Export Manager

Mobil A: +43 676 88669800

st@menu-mobil.com